EOS  "Otto Grotewohl" 

 

Klasse 12 B2  

 

1965 - 1969